Pedagogisk verksamhet

Värdegrund

Vi vill att våra barn ska lära sig samarbete och våga vara delaktiga i alla aktiviteter. Barnen på vår förskola ska våga uttrycka sina tankar men även kunna lyssna på sina kamrater, vänta på sin tur och dela med sig. Barnen ska känna empati för varandra och se allas lika värde. Vi vill att barnen ska se olikheter som en tillgång. Med det kompetenta barnet framför ögonen blir det självklart att göra barnen delaktiga att utmana och erbjuda möjligheter att utforska världen och skapa möten människor emellan.

Lek, lärande och kunnande

Den fria leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och lärande. Barn leker inte bara för att roa sig eller förströ sig- de leker för att lära sig. I leken har barnet ett redskap för sitt sökande efter förståelse och kunnande. Lek är lärande! När barn leker utvecklar de bl a sin förmåga att samarbeta, att kommunicera, sin initiativförmåga, sin kreativa förmåga, sitt tänkande och sin förmåga att lösa problem. Vi vill att barnen ska vara aktiva i sitt eget lärande. Vi fångar barnens intresse och tankar genom att lyssna på barnen och ta tillvara på de tillfällen där barnen söker kunskap. Genom samspel i vardagliga möten lär vi tillsammans!

Miljön inne/ute

Vi vill att vår miljö ska vara spännande, utmanande och den ska väcka barnens fantasi och nyfikenhet. Den ska vara inspirerande och tydlig för att skapa olika mötesplatser för samspel och kommunikation. I våra miljöer strävar vi efter att det ska finnas tillgängligt och utmanande material. Vårt förhållningssätt som pedagoger måste vara tillåtande. En tydlig miljö ska göra det möjligt för barnen att agera självständigt.

Dokumentation

Vi dokumenterar för att synliggöra och utveckla vår verksamhet. Barnen ska i dokumentationerna kunna se och reflektera över sitt eget lärande. Genom dokumentationer, och veckobrev får föräldrarna en inblick och blir mer delaktiga i barnets vistelse på förskolan. Vi pedagoger har genom dokumentationerna möjlighet att följa upp, utvärdera och utveckla vårt arbetssätt.